Gwarancja

Gwarancja i reklamacje

 1. Każdy produkt objęty jest gwarancją, obowiązującą na terytorium Polski.
 2. Czas gwarancji wynosi 24 m-ce który jest liczony od daty zakupu.
 3. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu paragon lub faktura
 4. Roszczenia dotyczące gwarancji powinny być zgłaszane w formie mailowej na adres
  reklamacje@aquaparts.pl lub pisemnej wysłanej pocztą polską
 5. Klient po odebraniu zakupionego towaru powinien go natychmiast sprawdzić w obecności
  kuriera lub niezwłocznie po jego odjeździe. W przypadku dostrzeżenia wad mogących
  powstać w transporcie klient zobowiązany jest wezwać w ciągu 7 dni od dostawy kuriera i
  spisać z nim protokół szkody. Na jego podstawie otrzyma towar wolny od wad
 6. Reklamacje na wady fabryczne produktu powstałe w okresie gwarancji należy składać
  mailowo na adres: reklamacje@aquaparts.pl
 7. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać dane:
  • imię i nazwisko zgłaszającego
  • adres, numer telefonu zgłaszającego
  • nazwę przedmiotu i opis usterki (dokładny opis uszkodzeń i usterek oraz okoliczności
  ich powstania)
  • dowód zakupu (paragon lub faktura)
 8. W przypadku uszkodzeń w transporcie klient zobowiązany jest do reklamacji dołączyć skan
  protokołu szkody. Brak protokołu może być podstawą do odmowy uwzględnienia reklamacji
  z tytułu wady produktu powstałej w transporcie. Niedopełnienie powyższego obowiązku
  klienta skutkuje brakiem możliwości dochodzenia roszczeń sklepu wobec przewoźnika
 9. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich złożenia.

 

 

 

Warunki gwarancji:

 1. Gwarantem jakości produktu jest Sanlight Bartosz Górecki Warszawska 76, 09-100
  Płońsk Nip 5671731621 Regon : 360209190
 2. Firma Sanlight Bartosz Górecki ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne
  (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w produkcie w okresie 24 miesięcy od daty
  sprzedaży.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich złożenia.
 4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w formie naprawy lub
  wymiany na nowy towar w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od daty
  dostarczenia reklamowanego produktu do Gwaranta.
 5. Reklamowany produkt powinien być dostarczony wraz z dowodem z dowodem
  zakupu oraz opisem usterki.
 6. Gwarant odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku :
  -Stwierdzenia użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem
  -Stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca
  w produkcie
 7. Gwarancją jakości nie są objęte wady:
  • Części które podczas eksploatacji podlegają normalnemu zużyciu przed upływem
  okresu gwarancji.
  • Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych.
  • Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem użytkownika
  • Uszkodzenia powstałe na skutek stosowania innych chemicznych środków
  czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego produktu
 8. Opis procesu reklamacji lub zwrotu towaru
  Towar należy reklamować wysyłając zgłoszenie na adres mailowy
  reklamacje@aquaparts.pl załączając w korespondencji dowód zakupu, opis usterki , dane
  zgłaszającego oraz zdjęcie przedstawiające wadę produktu lub wysyłając go na adres
  producenta Sanlight Bartosz Górecki, ul. Wspólna 2 lokal 3, 09-100 Bońki na swój koszt.
  Do towaru należy dołączyć:
  · Dowód zakupu
  · Pisemną reklamację opisującą usterkę, przyczyny jej powstania, dane użytkownika, adres
  użytkownika, nr telefonu